شماره حساب ها

تمامی کاربران میتوانند درصورت نیاز مبلغ مورد نظر را کارت به کارت کنند و در پایان کد پیگیری را از طریق تیکت برای واحد مالی ارسال کنند.

                                           بانک                                              شماره کارت                                                             به نام
 

 

۶۱۰۴۳۳۷۹۰۶۷۸۰۱۵۸

 

 

محسن نوری

 

 

۵۰۴۷۰۶۱۰۴۵۴۲۰۳۰۰

 

 

محسن نوری

 

 

۶۰۳۷۹۹۷۴۸۶۵۳۶۶۵۰

 

 

محسن نوری

 

 

۶۰۳۷۶۹۷۴۰۶۹۶۴۱۳۷

 

 

محسن نوری