شماره حساب ها

تمامی کاربران میتوانند درصورت نیاز مبلغ مورد نظر را کارت به کارت کنند و در پایان کد پیگیری را از طریق تیکت برای واحد مالی ارسال کنند.

                                           بانک                                             شماره کارت                                                             به نام
 

 

۶۱۰۴۳۳۷۹۰۶۷۸۰۱۵۸

 

 

محسن نوری

 

 

۵۰۴۷۰۶۱۰۴۵۴۲۰۳۰۰

 

 

محسن نوری

 

 

۶۰۳۷۹۹۷۴۸۶۵۳۶۶۵۰

 

 

محسن نوری

 

 

۶۰۳۷۶۹۷۴۸۸۴۱۴۳۲۴

 

 

محسن نوری

بانک صادرات 

 

۶۰۳۷۶۹۷۴۹۵۴۵۹۲۸۸

 

 

 زهره گرجیان